Algemene voorwaarden

 

 

Deze website is eigendom van Crazy Wheels s-bvba.

Maatschappelijke zetel:

Steenweg op Sint-Truiden 466

3401 Walshoutem

België

Telefoon: +32 (0)11 913 908

Bereikbaarheid: steeds na afspraak

E-mailadres: info@crazy-wheels.be 

Ondernemingsnummer:  BE 0711.755.904

 

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.hercules-escooter.be alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Crazy Wheels is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

• De overeenkomst tussen Crazy Wheels en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Crazy Wheels gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

• Crazy Wheels behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

• Crazy Wheels bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

• Betaling van producten gekocht bij Crazy Wheels geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen. (cash, bancontact)

• De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

• Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

• In geval van niet tijdige betaling is Crazy Wheels bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

• De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

• De door Crazy Wheels opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

• De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

• Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

• Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

• Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

• Crazy Wheels levert in volgende landen: België, Nederland en Luxemburg

• Levering geschiedt door ons zelf (voor kleinere pakketten) en via PostNL (voor levering van meerdere scooters tegelijk), tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van PostNL kan u vinden op www.postnl.be 

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

Productinformatie

• Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Crazy Wheels is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

• Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Crazy Wheels doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Crazy Wheels u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

• De producten aangeboden door Crazy Wheels voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

• Het is mogelijk dat Crazy Wheels op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Crazy Wheels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd en Retourneren

• Voor alle producten gekocht bij Crazy Wheels heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 

Deze periode gaat in op het moment van inontvangstneming  door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

• Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. 

• De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

• Crazy Wheels betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

• Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

o Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het verzakingsrecht.

o Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-rom’s of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.

o Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

• Goederen mogen worden teruggestuurd via een bedrijf naar uw keuze.

 

Garantiebepalingen

• Crazy Wheels volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen.

• Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Crazy Wheels, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 

Gebreken

• U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

o Werden de juiste goederen geleverd?

o Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

• Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Crazy Wheels te melden.

• Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Crazy Wheels.

• De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Crazy Wheels.

 

Overmacht

• Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Crazy Wheels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Crazy Wheels niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

• Crazy Wheels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Crazy Wheels haar verbintenis had moeten nakomen.

• Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Crazy Wheels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Crazy Wheels niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

• Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld.

• Als Crazy Wheels met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Crazy Wheels niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

• Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

• Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

• Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Crazy Wheels of rechthoudende derden. 

 

Vragen en klachten

• Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

• Crazy Wheels behandelt vragen en klachten steeds binnen de termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

• Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

• Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Crazy Wheels, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Crazy Wheels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Crazy Wheels de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Crazy Wheels kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Crazy Wheels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

 

Crazy Wheels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Crazy Wheels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

 

 HERCULES  E-SCOOTER

 

 

 

HERCULES

E-SCOOTER

 

 

MENU

•EEC gekeurd en gehomologeerd om op de openbare weg te rijden 

• autonomie van +/- 60 km

• 25 km/u(*) of 45 km/u

(*) momenteel niet meer te verkrijgen

Invoerder voor België:

Crazy Wheels 

Steenweg op Sint-Truiden 466

3401 Walshoutem

 

CONTACT:

tel./ Whatsapp:

0496/16 17 96

e-mail:

info@crazy-wheels.be

 

ONR: BE 0727.169.606

Webdesign: Prowebsite.be

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

citycoco e-bike
citycoco scooter
elektrische scooter
elektrische scooter kopen
e-scooter
citycoco belgië
citycoco kenteken
harley scooter
citycoco kopen
Hercules kopen
Hercules e-scooter
Hercules e-bike​

link naar facebook
link naar instagram